CO JE EIAKONTAKTYAKTIVITY EIAAKTUALITYODKAZY
s001.gif (1093 bytes)

ÚVOD
PRÁVNÍ ÚPRAVA EIA
Zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
Vyhláška č. 499/1992 Sb.
Stručný výklad k zákonu
Vyhláška č. 4/1993 hl. m. Prahy
Schéma procedury EIA
Souhrnné informace a statistika

 počet přístupů: 47267

 

EIA je používaná zkratka procházející z anglického "Environmental Impact Assessment", česky volně přeloženo "posuzování vlivů na životní prostředí".

Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.


Uplatnění tohoto nástroje environmentální politiky upravuje
zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Nový zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, byl schválen Parlamentem ČR dne 20.února 2001. Zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2002.

EIA ver. 1.0 © 2000  WEBMASTER