VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

 

Současný stav :

VFN má 1 921 lůžek, z toho 187 lůžek JIP a RES. Tvoří ji 22 klinik, 11 ústavů, dvě polikliniky a 12 samostatných oddělení se 4 200 zaměstnanci.
Statistický přehled uvádí, že v roce 1999 bylo přijato k hospitalizaci celkem 52 775 pacientů , provedeno bylo 2 miliony 338 tis. ambulantních vyšetření. Počet ambulantních vyšetření je dán i bezproblémovou dostupností do centra města.
Charakteristické je propojení mezi výzkumnými pracovišti fakulty a klinikami nemocnice.1. Lékařská fakulta UK je vedoucím školským a výzkumným pracovištěm se specializovanými laboratořemi, včetně národních referenčních laboratoří, které tvoří zázemí pro superspecializovanou péči. Unikátní je Ústav dědičných a metabolických poruch, toxikologické a soudní laboratoře, toxikologické informační středisko, laboratoř dopingové kontroly, která je jediným mezinárodně akreditovaným pracovištěm.


Priority :

Kardiocentrum - (II. interní a II. chirurgická klinika ) zajišťuje veškeré invazívní kardiologické přístupy, k originalitě patří operace srdce v lokální anestezii a výkony na velkých cévách. V v roce 1999 provedeno více než 900 operací srdce.

Onkologické centrum - tvoří Onkologická klinika a úseky hematologie a transplantace kostní dřeně I. interní kliniky a onkologickými pracovišti chirurgických oborů.
S centrem souvisí Ústav nukleární medicíny s  radioizotopovým oddělením.

Metabolická centra - tvoří komplex největšího dialyzačního pracoviště ČR - nefrologická centra I. interní kliniky, nutriční centra interních klinik, toxikologické centrum KAR.

Gynekologicko porodnická klinika - největší pracoviště s nejvyšší kategorizací v ČR s perinatologickými centry pro Prahu a Středočeský kraj / cca 3 500 porodů ročně). Navazující dětská klinika provozuje též transportní službu pro ohrožené novorozence.

I.chirurgická klinika - s centrem úrazové chirurgie a školícím pracovištěm laparoskopické chirurgie provádí výkony 3.stupně obtížnosti.

Psychiatrická klinika - jedno z největších akutních pracovišť lůžkové péče s celostátním významem léčby závislostí.

Komplex stomatologických a stomatochirurgických klinik , včetně výzkumných pracovišť. VFN je pověřenou osobou pro zkoušení zdravotnických prostředků a jako jediné pracoviště v ČR disponuje certifikovanou zkušební laboratoří v oboru stomatologie.

Výhled do budoucna :

Cílem je moderně fungující univerzitní nemocnice po plánované změně lůžkového fondu ( pokles lůžek na cca 1 500 se zvýšeným podílem lůžek JIP ). Plánuje se dokončit slučování klinik (řada detašovaných objektů bude vyklizena), zřízení centrálního příjmu, propojení podzemních podlaží objektů hlavního areálu, dokončení informačního systému. Výhledovým přičleněním Ústavu hematologie a krevní transfuze a Revmatologického ústavu by bylo umožněno sloučení transfusní stanice, transplantační jednotky a specializovaných laboratoří, hematologické a imunologické. Nemocniční lékárna vstupuje do procesu certifikace.


[zavřít okno - ]