Předešlé CHÚ 59 - Přírodní památka Prosecké skály Další CHÚ

59 - Přírodní památka Prosecké skály Základní údajeNa hranici mezi Libní a Prosekem kolem ulic Na rozhraní a Nad Kundratkou. K.ú. Libeň, Prosek. V: 2,32 ha, n.v.: 260 - 270 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP ze 29.4.1968.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyZachování výchozů cenomanských pískovců a systému podzemních prostor, které vznikly selektivní těžbou písku. Jsou obývány některými zvláště chráněnými druhy netopýrů.

Geologie, geomorfologie, pedologieVýchozy cenomanských pískovců české křídy, které dokumentují vývoj v oblasti Prahy koncem druhohor, s lehkými písčitými půdami. Katakomby odkrývají podrobnosti stavby pískovcového souvrství cenomanu, jehož spodní část tvoří pískovce usazené v říčním až jezerním prostředí. Po kratším přerušení se pak usazují převážně hrubší pískovce, které se ukládaly již v mořském prostředí. Směrem do nadloží přecházejí až do zelených glaukonitických prachovců až jílovců. Na ně pak navazují vápnité sedimenty spodního turonu.

BotanikaK J orientované skalky a stráně byly vhodným ekotopem pro teplomilné druhy. Celé území však tak silně utrpělo lidskou činností, že společenstva jsou degradována a devastována až na nepatrné zbytky - šalvěj luční, rýt žlutý, mochna písečná.

ZoologieV jeskynních prostorách žijí některé ohrožené druhy netopýrů - netopýr brvitý, netopýr ušatý, z vrápencovitých je to vrápenec malý. Písčitý podklad a jižní expozice umožňuje i dnes přežívání některých teplomilných druhů hmyzu; z brouků např. jsou to střevlíkovití Harpalus atratus, Licinus depressus a Dolichus halensis, z fytofágů např. z mandelinkovitých Cryptocephalus fulvus, z nosatcovitých Otiorhynchus fullo, Trachyphloeus alternans, Brachysomus villosulus a Omias rotundatus.

LesnictvíStromové patro je zastoupeno několika exempláři jírovce maďalu, dále pak trnovníkem akátem. Keřové patro tvoří růže šípková a hloh jednoblizný.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíParkově upraveno. Podrobnější popis historické těžby viz kapitola Podzemí. V současné době nepřístupné.

LiteraturaCílek (1995), Flašar (1986), Chlupáč (1988), Kubíková (1974), Ziegler (1994)


V cenomanských pískovcích v PP Prosecké skály vznikl při těžbě pískovců labyrint podzemních chodeb
V cenomanských pískovcích v PP Prosecké skály vznikl při těžbě pískovců labyrint podzemních chodeb

netopýr dlouhouchý
V PP Prosecké skály žije netopýr dlouhouchý


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ