Předešlé CHÚ 42 - Přírodní památka Obora v Uhříněvsi Další CHÚ

42 - Přírodní památka Obora v Uhříněvsi Základní údajeV sv. části katastru obce Uhříněves, navazuje přímo na zástavbu ze z. strany a na areál školy a sportovních zařízení na s. straně. Územím protéká potok Říčanka. K.ú. Uhříněves - Praha 10. V: 34,8546 ha, n.v.: 270-295 m. Z: vyhláška NVP č. 3/1982 Sb. NVP z 27.5.1982.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyCenný soubor přirozených lesních společenstev s bohatým bylinným a keřovým patrem. Refugium rostlinstva a živočišstva v zemědělské a sídelní krajině. Nálezy zajímavých druhů hub.

Geologie, geomorfologie, pedologieHolocénní naplaveniny a pleistocenní hlíny spočívají na proterozoických písčito-jílovitých břidlicích s relikty cenomanských vrstev. Nivní, převážně oglejené půdy a hnědozemě.

BotanikaŠiroká niva Říčanského potoka s dobře zachovalým porostem střemchové jaseniny se starými duby. Na svahu na pravém břehu potoka černýšová dubohabřina. Z významných druhů zde roste kruštík širolistý, bradáček vejčitý, kosatec žlutý, prvosenka vyšší, ochmet evropský. Z území pochází řada významných nálezů hub.

ZoologieZ brouků nosatcovitých např. zobonoska Coenorhinus interpunctatus, dále druhy Acalles sp.cf. pyrenaeus a A. comutatus, dokládající kontinuálnost zdejšího lesa, i vzácný Mogulones larvatus. Z typicky lesních druhů střevlíkovitých jsou to Trechus austriacus, Harpalus quadripunctatus a Dromius kunzei. Z lužních druhů plžů zde žije závornatka Clausilia pumila. Hnízdí zde více druhů ptáků, ze silně ohrožených krutihlav obecný a sýček obecný, dále puštík obecný, kalous ušatý, krahujec obecný, žluna šedá a strakapoud velký. Jsou zde asi čtyři desítky druhů drobných pěvců. Ze savců ježek západní, drobné šelmy, liška obecná, veverka obecná a drobní hlodavci.

LesnictvíTypická společenstva lužního lesa (střemchová jasenina) se starými duby, blíže zástavby vzácný fragment sušší dubohabřiny.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíLesní hospodaření v lesích zvláštního určení. Podporovat přirozenou obnovu dřevin.

PoznámkaÚzemí je součástí přírodního parku Říčanka, na dotyku s městskou zástavbou je rekreačně využíváno.

Literatura Jaroš (1967, 1985), Kubíková (1988)


V PP Obora v Uhříněvsi je chráněn vzácný cenný soubor přirozených převážně lesních společenstev
V PP Obora v Uhříněvsi je chráněn vzácný cenný soubor přirozených převážně lesních společenstev


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ