Praha, Vybrané datové a informační zdroje v oblasti životního prostředí a oblastech souvisejících

Přehled vybraných dílčích databází, agend a jiných přehledů provozovaných (zpřístupňovaných) zejména v rámci resortu MŽP i jiných resortů a dále různými nestátními organizacemi.

Databáze se vztahem k životnímu prostředí převážně celostátního charakteru, které obsahují informace týkající se hl. m. Prahy.

Souhrnná aktualizace: 6-9/2000, poslední dílčí aktualizace k 28. 2. 2001.

Zašlete nám, prosím, své připomínky a náměty na adresu iep@ecn.cz.
Zpět - Praha, vybrané datové a informační zdroje v oblasti životního prostředí a oblastech souvisejících, Úvodní stránka
Následující přehled vybraných dílčích databází a jiných přehledů je v převážné míře výběrem z databáze provozované Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s.. Zaměřuje se zejména na datové zdroje produkované (provozované) organizacemi v rámci resortu MŽP a dále zdroje nevládních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí. Zároveň jsme v rámci jednotlivých kategorií uvedli i některé obecně zaměřené (nejen na oblast životního prostředí) informační produkty provozované komerčními subjekty.

Podrobné aktuální informace k datovým zdrojům provozovaným i budovaným v resortu MŽP, resp. dalších resortech, najdete v rámci Metainformačního systému pro resort Ministerstva životního prostředí ČR a dalších metainformačních přehledů (viz popisy v části Přehledy metainformačního charakteru, rozsáhlé informační agendy zaměřené tematicky)Obsah

(hlavní kategorie, v rámci těchto jsou jednotlivé záznamy řazeny v členění: Životní prostředí celkově, Ovzduší, Voda, Horninové prostředí a půda, Živá příroda, Fyzikální pole, Odpadové hospoodářství, Zdraví a hygiena, Průmysl, energetika, Stavebnictví, Doprava, Cestovní ruch, Obyvatelstvo (osídlení, spotřeba, výdaje), Jiné, obecné zaměření.emise a produkce znečišťujících látek, znečišťovatelé (producenti)

Zpět - OBSAH

Ovzduší

Voda


informace o stavu a vývoji složek životního prostředí a přírodních zdrojů

Zpět - OBSAH

Ovzduší

Voda

Horninové prostředí a půda

Živá příroda

Umělé prostředí

Zdraví a hygiena


jiné databáze a přehledy

V této části najdete anotace dalších vybraných databází a přehledů, které se vztahují k problematice ochrany životního prostředí - např. databází organizací, informačních středisek pro veřejnost, .
Zpět - OBSAH
SUBJEKTY (organizace obecně, nevládní neziskové organizace, informační střediska pro veřejnost, firmy působící v oblasti životního prostředí aj.)

PŘIPRAVOVANÉ A JIŽ KONANÉ AKCE (např. výstavy, veletrhy, konference, semináře, přednášky aj.)

LEGISLATIVA V ČR, TECHNICKÁ NORMALIZACE

VZDĚLÁVÁNÍ


Zpět - OBSAH
Zpět - Praha, vybrané datové a informační zdroje v oblasti životního prostředí a oblastech souvisejících, Úvodní stránka