Praha, Vybrané datové a informační zdroje v oblasti životního prostředí a oblastech souvisejících

Informační zdroje dostupné na Internetu

Adresy a stručné anotace vybraných WWW stránek zaměřených zejména na oblast udržitelného rozvoje měst a místní Agendy 21


Zašlete nám, prosím, své připomínky a náměty na adresu iep@ecn.cz.

Zpět - Praha, Vybrané datové a informační zdroje v oblasti životního prostředí a oblastech souvisejících, Úvodní stránka
Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj měst - stručný úvod k problematice
Místní Agenda 21 (MA21, angl. Local Agenda21 - LA21) je proces, v němž místní autority pracují ve spolupráci s reprezentanty všech zájmových skupin obce na sestavení plánu akcí, kterými hodlají podpořit zavádění principů udržitelného rozvoje do činnosti obce.
Místní Agenda 21 je poprvé zmíněna v kapitole 28 Agendy 21 - dokumentu Organizace spojených národů, který byl schválen světovým shromážděním v roce 1992 (konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro) k podpoře principů udržitelného rozvoje. Představitelé zemí celého světa, včetně tehdejšího Československa, se zde zavázali k účasti v tomto procesu.
V uvedené kapitole se hovoří o tom, že velké množství celosvětových problémů má své kořeny na úrovni místních aktivit a že je tudíž také vhodné řešit je na místní úrovni. Všechny místní úřady by proto měly vstoupit do dialogu s občany, místními organizacemi a soukromými podniky a přijmout tzv. místní Agendu 21. Doporučuje se, aby se místní úřady "na základě konzultací a vytváření konsensu poučily od občanů a od místních občanských, komunitních, obchodních a průmyslových organizací a získaly tak informace nutné pro zformulování nejlepších strategií".
Dokument oslovuje všechny místní autority a samosprávy v celém světě a volá po spolupráci všech zájmových skupin v místním společenství, čímž podporuje demokratický proces. Je to více než jenom "zelený" plán - jedná se o integraci životních podmínek, sociálního, ekonomického a kulturního dění; o kvalitu života všech lidí na místní úrovni. V ohnisku zájmu MA21 jsou klíčové principy udržitelného rozvoje.

Vybrané zahraniční informační zdroje k MA 21 a souvisejícím oblastem:
celosvětové zaměření:

http://www.iclei.org stránky Mezinárodní rady pro místní iniciativy v oblasti životního prostředí (The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI)
http://www.econtur.de/la21/linkliste.htm stránky Místní Agenda 21 ve světě (Local Agenda 21 in the World)
http://www.who.dk/healthy-cities stránky Světové zdravotnické organizace, projekt Zdravá města (WHO Centre for Urban Health, Healthy Cities Project)
http://www.un.org/esa/agenda21 stránky Organizace spojených národů k udržitelnému rozvoji (United Nations Sustainable Development)
http://www.unchs.org stránky Centra OSN pro lidská sídla (United Nations Centre for Human Settlements, HABITAT)

evropské iniciativy:

http://www.iclei.org/europe stránky Mezinárodní rady pro místní iniciativy v oblasti životního prostředí, Sekretariátu pro Evropu (The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI, European Secretariat)
http://www.ccre.org stránky Rady evropských samospráv a regionů (Council of European Municipalities and Regions, CEMR)
http://www.cities21.com/europractice Místní udržitelnost – Evropský informační servis praktických zkušeností (Local Sustainability – the European Good Practise Information Service)
http://www.sustainable-cities.org stránky projektu Evropská trvale udržitelná města (European Sustainable Cities & Towns Campaign and the European Sustainable Cities Project)
http://www.eurocities.org stránky Eurocities (asociace velkých evropských měst)
http://www.ceroi.net projekt CEROI (City Environment Report On Internet)
http://www.sustainable-cities.org/indicators Iniciativa "K profilu udržitelného rozvoje na místní úrovni:" Společné evropské indikátory (Towards a Local Sustainability Profile - European Common Indicators)

Česká republika a místní Agenda 21
Česká republika patří k zemím, které v roce 1992 přijaly závazky ze Summitu Země v Rio de Janeiro. K místní Agendě 21 se však donedávna stavěla velmi vlažně. První pokusy uplatňovat místní Agendu 21 se v naší republice objevily v letech 1997-8. Tehdy se myšlenky chopily některé nevládní neziskové organizace a aktivní místní samosprávy. Současně začalo místní Agendu 21 metodicky podporovat Ministerstvo životního prostředí, zejména prostřednictvím Českého ekologického ústavu. Ten mimo jiné zprostředkovává zkušenosti s místní Agendou 21 ze zahraničí (především z Velké Británie) a pořádá kursy se zahraničními lektory. MŽP rovněž vypsalo grantové programy zaměřené speciálně na MA21. Do oficiálních vládních dokumentů se myšlenka místní Agendy 21 dostala teprve v roce 1999. Je jedním z cílů Státní politiky životního prostředí (kapitola VII - Nástroje realizace SPŽP, část Účast obyvatel a Agenda 21). V praxi ovšem zatím zůstává převážně záležitostí resortu životního prostředí, což není zdaleka ideální, vzhledem k tomu, že MA21 má směřovat právě k propojení řešení problémů různých resortů.

Příklady probíhajících projektů místní Agendy 21 v ČR:
(řazeno abecedně) Bartošovice, Brno, České Budějovice, Českokrumlovsko, Český Kras, Děčínsko, Frýdlantsko, Horňácko, Chomutov, Chrudim, Jirkov, Kladno, Krkonoše, Liberec, Litoměřice, Líšnice, Novojičínsko, Praha 15, Příbor, Pustějov, Studénka, Valašské Klobouky, Vsetín.
Podrobnější informace:
ČEÚ, oddělení výchovy , vzdělávání a osvěty, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Národní síť Zdravých měst ČR, Svaz měst a obcí ČR.
Vybrané informační zdroje k MA21 v ČR:

http://www.ceu.cz/edu/ Český ekologický ústav, oddělení výchovy, vzdělávání a osvěty
http://www.nszm.cz Národní síť Zdravých měst
http://www.brana.cz Česká brána 21 (Internet systém Brána (iBrána))
http://www.ecn.cz/iep Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. (přehled příkladů z ČR - "Města a obce 21. století")
http://www.smocr.cz Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR)
http://www.agenda21.cz stránky "Agenda 21"


Hlavní město Praha a místní Agenda 21
Na celopražské úrovni v současné době aktivity v oblasti místní Agendy 21 neprobíhají. Společné usilování o lepší životní podmínky a komunikaci občanů s místními samosprávami ve smyslu MA21 však existuje na úrovni některých městských částí (viz níže uvedené příklady, další informace viz informační zdroje výše).

Praha 15
Městská rada Prahy 15 se k realizaci místní Agendy 21 zavázala v roce 1998 ve svém programovém prohlášení. Proces byl zahájen v roce 1999. Místní samospráva získala pro spolupráci řadu subjektů - nevládní neziskové organizace, zájmová sdružení, podnikatele i další. Hlavním partnerem je základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, provozující Ekologické centrum Toulcův dvůr. V rámci projektu se zatím daří především podporovat vztah obyvatel Prahy 15 k místu, kde žijí - např. oživením společenského života (slavnosti, obnova tradic), zlepšením informovanosti o místních hodnotách (naučná stezka) aj. Cílem do budoucna je větší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů.
Podrobné informace:
Místní úřad Prahy 15, Tomáš Bräuner, místostarosta
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10, tel.: 02 / 786 60 26, E-mail: braunert@p15.mepnet.cz
základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, Ekocentrum Toulcův dvůr, Ing. Tomáš Komrzý
Kubátova 1/32, 102 00 Praha 10, tel.: 02 / 7175 0644, tel./fax: 02 / 7175 0548, E-mail: botic@ecn.cz

Praha 12
Městská část Praha 12 se rozhodla uskutečnit projekt interaktivního rozhodování zaměřený na aktivity mládeže ve volném čase. Celý projekt byl zahájen průzkumem veřejného mínění, jehož výsledky byly představeny na veřejné diskusi. Byly vytipovány hlavní oblasti, jejichž řešením se zabývaly pracovní skupiny občanů, vytvořené po veřejné diskusi. Mezi hlavní oblasti zájmu občanů patřily možnosti pro využití volného času a využití veřejných prostranství. Skupiny vypracovaly návrhy řešení, která byla předložena zastupitelstvu ke schválení.
Součástí projektu byla také výstava fotografií a výtvarných prací, které ztvárňovaly představy dětí o tom, co by chtěly mít ve svém okolí.
Podrobné informace:
Iniciátor projektu: JUDr. Helena Chudomelová, místostarostka, MÚ Praha 12, Písková 25, Praha 12
Organizační zabezpečení: Agora CE, V luhu 136, 252 06 Měchenice
Vedoucí projektu: RNDr. Ivana Bursíková, Nad Nuslemi 18, 140 00 Praha 4, e-mail: i.bursikova@volny.cz, tel. 02 / 6122 4953.

Udržitelný rozvoj měst a fenomén "urban sprawl" - stručný úvod k problematice
"Urban sprawl" je určitým způsobem prostorového růstu měst, který charakterizuje rozvolněnost, nízká hustota a prostorová roztříštěnost nové zástavby v okolí existujících kompaktních jader městských aglomerací. Tato forma prostorové expanze měst má však horší dopady na životní prostředí než například regulovaný růst městských aglomerací s cílem směřovat novou výstavbu na okraj stávající zástavby jádra aglomerace, do větších obcí (center osídlení) v aglomeraci či podél existujících významných dopravních koridorů, zejména veřejné kolejové dopravy. "Urban sprawl" je charakteristický především pro metropolitní oblasti ve Spojených státech, kde se rozvíjel zejména po 2. světové válce. Od šedesátých let však narůstala kritika procesu a poznání ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů vedlo k vytváření nástrojů regulujících prostorové rozpínání městských aglomerací.

V posledním desetiletí dochází i v České republice k významným změnám v uspořádání měst, včetně jejich prostorového rozšiřování. V okolí měst vznikají nové obytné okrsky a komerční zóny. Suburbanizace zatím nedosahuje rozměrů srovnatelných s městy v západní Evropě a USA. Z kvalitativního hlediska však přináší poměrně radikální a v podstatě nevratné změny v systému osídlení. Ze zahraničních zkušeností je zřejmé, že některé formy suburbanizace přinášejí neblahé důsledky. Proto je potřebné suburbanizaci věnovat pozornost již v počátcích a pokusit se o aktivní ovlivňování jejích forem s cílem zajistit udržitelný rozvoj městských aglomerací.
Suburbanizaci není možné zastavit. Proces je ale možné regulovat a omezit ty stránky suburbanizace, které mají horší dopady na udržitelný rozvoj osídlení. Nová výstavba může být koncentrována kolem stávajících center osídlení a podél železničních tratí. Koncentrovaný rozvoj není tak nákladný na výstavbu infrastruktury, umožňuje lepší obsluhu veřejnou dopravou a nemá tak devastující účinky na přírodní prostředí okolí měst jako výstavba rozptýlená v malých okrscích po všech koutech příměstské krajiny.

Vybrané www stránky zaměřené na problematiku udržitelného rozvoje měst a fenoménu urban sprawl :
http://www.plannersweb.com/sprawl/home.html, PlannersWeb - online průvodce k problematice Sprawl
http://www.sierraclub.org/sprawl/, stránky Sierra Club
http://www.urbansprawl.org/,
http://www.smartgrowth.org/, stránky Smart Growth Network
http://cyburbia.ap.buffalo.edu/pairc/index.html, stránky Cyburbia
http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/gig/ncgia.html, Gigalopolis - výzkumný projekt University of California v Santa Barbaře, modelující nekontrolovaný růst městských aglomerací v budoucnosti
http://www.heritage.org/library/backgrounder/bg1263es.html, iniciativa amerického prezidenta B. Clintona, která se zabývá problematikou "urban sprawl"

Evropa:
http://europa.eu.int/comm/environment/urban/home_en.htm, domovská stránka European Sustainable Cities
http://europa.eu.int/comm/environment/urban/exsum-en.htm, European Sustainable Cities, Final report - Executive summary

Česká republika:
http://www.natur.cuni.cz/~sykora/kurzy/vpm/sprawl_lit.htm, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, kurz vybrané problémy rozvoje měst - publikace (v češtině) k tématu suburbanizace
http://www.natur.cuni.cz/~sykora/kurzy/vpm.htm, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, kurz vybrané problémy rozvoje měst - odkazy na seminární práce studentů
http://www.ecn.cz/iep/sprawl/sprawl_uv.html, stránky ÚEP, odkaz Udržitelný rozvoj měst a Urban Sprawl

Zpět - Praha, vybrané datové a informační zdroje v oblasti životního prostředí a oblastech souvisejících, Úvodní stránka