Magistrát hl. m. Prahy

oficiální zkratka: MHMP
oficiální angl. název: City Hall of Prague
typ organizace: rozpočtová

Základní kontaktní údaje:

adresa (hlavní budova - primátor, náměstci, radní): Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ: 110 01
tel.: 02 / 2448 1111 ústř. , fax: 02 / 232 6802
e-mail: magistrat@mag.mepnet.cz
WWW: http://www.prague-city.cz

Další budovy Magistrátu - viz WWW stránky MHMP, část Magistrát - Orientační náčrtek - umístění budov magistrátu, dále tištěné informační materiály.

Základní popis poslání a zaměření organizace, činnosti, aktivit, služeb:

Hlavní město Praha (jako právnická osoba) vzniklo na základě zákona České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, a to s účinností od 24. listopadu 1990.
Hlavní město Praha je obcí a od 1. ledna 2000 též vyšším územně správním celkem (ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně správních celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky). Území hl. m. Prahy tvoří 112 katastrálních území a člení se na 57 městských částí.
Hlavní město Praha vykonává správu svého území na úrovni samosprávy (samostatná působnost) a státní správy (přenesená působnost). Při výkonu samostatné působnosti se hl. m. Praha řídí zákony a statními právními předpisy (základní právní předpisy upravující působnost hl. m. Prahy - zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze). Při výkonu přenesené působnosti se hl. m. Praha řídí nejen zákony a statními právními předpisy, ale v jejich mezích také usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Orgány hlavního města Prahy jsou: Odbory MHMP jsou výkonným orgánem rady Zastupitelstva MHMP (volený orgán hl. m. Prahy). Ve věcech přenesené působnosti jsou nadřízeny orgánům městských částí a právnickým osobám působícím na území hl. m. Prahy vykonávajícím státní správu v příslušné kompetentní oblasti a jsou rovněž podřízeny příslušným ministerstvům ČR.

Informační místa, kde lze získat informace o organizační struktuře:

Volené orgány hl. m. Prahy:
- Zastupitelstvo HMP (ZHMP) - přehled členů ZHMP lze nalézt na Informačním serveru hl. m. Prahy v části Volené orgány - Zastupitelstvo, v tištěné podobě - informační brožury Průvodce Magistrátem hlavního města Prahy, Informační bulletin magistrátu,
- rada Zastupitelstva HMP (v čele rady je primátor hl. m. Prahy) - přehled členů rady lze nalézt na Informačním serveru hl. m. Prahy v části Volené orgány - rada zastupitelstva, v tištěné podobě - informační brožury Průvodce Magistrátem hlavního města Prahy, Informační bulletin magistrátu,

Organizační struktura Magistrátu (základní členění):
Odbory (v čele je ředitel odboru), odbory se dále člení na oddělení (v čele je vedoucí oddělení).
Zdroje aktuálních informací (přehled odborů a jejich kontaktních údajů):
- Informační server hl. m. Prahy (adresa: http://www.prague-city.cz, část Magistrát - Organizační struktura MHMP )
- Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské nám. 2, Praha 1, tel.: 02/2448 2376, 02/2448 2428)
- v tištěné formě: Průvodce Magistrátem hlavního města Prahy, Informační bulletin magistrátu
Základní členění k 1.2. 2000:
odbor Archiv hlavního města Prahy Archivní 6
odbor bytový Nám. Franze Kafky 1
odbor daní, poplatků a cen Platnéřská 19
odbor dopravně správních agend Kongresová 2, Novodvorská 1010
odbor dopravy Řásnovka 8
odbor finanční správy Žatecká 2
odbor hospodářské správy Mariánské nám. 2
odbor informatiky Mariánské nám. 2
odbor infrastruktury města Řásnovka 8
odbor Kancelář primátora Mariánské nám. 2
odbor krizového řízení Platnéřská 19
odbor kultury a výstavnictví Staroměstské nám. 4
odbor legislativní a právní Mariánské nám. 2
odbor městského investora Vyšehradská 51, Praha 2
odbor občansko správních agend Mariánské nám. 2
odbor obchodních aktivit Nám. Franze Kafky 1
odbor památkové péče Staroměstské nám. 4
odbor personální Mariánské nám. 2
odbor Pozemkový úřad Staroměstské nám. 4
odbor public relations Mariánské nám. 2
odbor rozpočtu a účetnictví Žatecká 2
odbor ředitele Magistrátu Mariánské nám. 2
odbor sociální péče a zdravotnictví Nám. Franze Kafky 1
odbor správy majetku Nám. Franze Kafky 1
odbor školství Novodvorská 1010
odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy Staroměstské nám. 4
odbor územního rozhodování Pařížská 26
odbor vnitřního auditu a kontroly Nám. Franze Kafky 1
odbor výstavby Řásnovka 8
odbor zahraničních vztahů Mariánské nám. 2
odbor živnostenský Nám. Franze Kafky 1
odbor životního prostředí Řásnovka 8

kontakt na vybrané útvary (pracovníky):
- sekretariát primátora hlavního města Prahy, tel.: 02 / 2448 3402,
- odbor ředitele Magistrátu, tel.: 02 / 232 2430, 2448 2117, 2448 2589
- Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 00, (vestibul vpravo), tel.: 02/2448 2376, 02/2448 2428, fax: 02 / 2448 5753
- odbor public relations, tel.: 02 / 232 1015, fax: 02/2481 2032,
- hlavní podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, tel. 2448 2801, 2448 3234, fax: 232 6802,
- odbor životního prostředí MHMP, tel.: 02 / 232 3233, 2448 4243, fax: 02 / 232 2629,
- odbor dopravy MHMP, tel.: 02 / 2481 1655, 2448 4355, fax: 02 / 232 3029,
- odbor informatiky MHMP, tel. 02 / 2448 2802, 2448 2805, fax: 02 / 2325483,
- odbor infrastruktury města, tel.: 02 / 2481 1673, 2448 4250, fax: 02 / 2481 1638.

městské části:
Adresy existujících WWW stránek městských části lze nalézt na informačním serveru hl. m. Prahy ( http://www.prague-city.cz, část Praha - Městské části)
Kontaktní údaje odborů životního prostředí, příp. ochrany prostředí (OŽP) jednotlivých městských částí:
zdroje aktuálních údajů:
- Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy,
- v tištěné podobě Informační bulletin Magistrátu hl. m. Prahy,
- informační střediska jednotlivých městských částí,
- WWW stránky městských částí.
Kontaktní údaje Odborů životního prostředí, příp. ochrany prostředí (OŽP) jednotlivých městských částí (stav k listopadu 2000) najdete na tomto CD-ROM v rámci ročenky Praha životní prostředí 2000 v části Dodatky.

Vybrané informační zdroje a informační místa (vydávané publikace a zpravodaje, provozovaná informační střediska, WWW stránky apod.):